Saturday, September 26, 2009

Orange Boy

O.B.
My pretty orange kitty.